ABOUT
PATENTsmarter™
& GYDE

I help you to defend your rights business products  assets revenue market position reputation profit sanity investments value hard work future success future survival growth

My top priority is ensuring your hard work and innovation aren’t stolen or copied by greedy competitors and cheating collaboration partners.

I offer a range of online courses, webinars, workshops, and 1:1 sparring opportunities, to help you achieve the best possible copy defense that your resources and budget offer. I thus provide practical solutions to help you repel copy attacks, avoid conflict with others’ rights without knowing it – and so much more that attracts funding and secures your future growth and opportunities.

→ At PATENTsmarter™, I empower you to navigate the complexities of patents and intellectual property rights confidently.

My focused educational resources equip you to work smarter with patent or IP counsel, protecting your assets and gaining a competitive edge without breaking the bank or protecting something you don’t need.

Don’t delay – invest in your intellectual property knowledge with PATENTsmarter™ today.

If you work for change

someone will notice

and copy you

→ As a business owner or professional employee, it’s essential to take proactive steps to protect your business before hiring patent attorneys and IP lawyers. 


→ You must understand your options first and decide what you need to secure the legal advice you need. Otherwise, their advice may be overwhelming and hard to decipher. 


→ Stay on top of your business’ protection by investing in your future, believing in your business, and preparing yourself for the copycats that will be attracted to your success.

About patentsmarter page image: gyde looking doubtful at the viewer... Gyde is the ceo and european patent attorney

European Patent Attorney with more than 14 years experience

Learn how to help yourself through your advisor

I have worked as an IP professional for over 14 years and have the necessary exams and formal training(European Patent Attorney, Certified Danish Patent Agent), just like your patent advisor.

However, what I offer here at PATENTsmarter™ gives you a unique opportunity.

You can learn what businesses like Novo Nordisk, H. Lundbeck, Zealand Pharma, and Metaceutic consider and do to protect their business, product and assets before, during and after they hire patent attorneys or IP lawyers – so you can do the same. 

Make sure you get what you need

Protect your intellectual property by utilizing my experience in strategizing and implementing innovative projects.

Ensure that your consultant understands your needs and secures the right safeguards for future growth and increased value, without added costs.

They work for you too

Pragmatism works for successful businesses of all sizes around the world. And it will work for you, too.

It doesn’t have to be difficult to protect what is yours – nor to understand what needs to be done – and to do it!

Others made them mistakes for you

There’s no need for you to come up with the best practices on your own. You can learn from the mistakes, successes, and improved procedures of others.

Take what you learn and apply it in a meaningful way to your business to prevent and stop copies efficiently.

No legal advice

I don’t offer legal advice in PATENTsmarter™ to keep my teaching and mentoring free of the conflict of interest of making more by serving a few.

I do support startups with similar legal advice through Larsen & Birkeholm a few hours per week.

Why PATENTsmarter™?

If you want to avoid abuse and copies by competitors and partners...

you need to beat them with knowlegde & action!

Protecting your (future) business against infringers and abusers is not a luxury. It’s necessary if you don’t want to be one of the 34% of businesses that don’t survive a copycat attack (aka infringement of your rights).

But finding the right tools and strategies isn’t always straightforward, especially if you are inexperienced yet full of great ideas and potential.

Investing time, money, or other resources is not good business practice if you can’t safeguard a successful business outcome and return on said investment. And it does not matter whether your breakthrough is now or in 3 years – if you don’t start learning, so you can protect what’s yours against copies – your work may be lost eventually!

If you are like most ambitious entrepreneurs, you don’t want to waste resources (and investments).

PATENTsmarter™ is about solutions for your business

I share knowledge about tools and strategies that everyone who creates, develops, innovates, sells, and negotiates needs to understand to protect their success – no matter the size of their business, budget, or experience.

Patents symbolized by a person with a robotic prostetic holding a smartphone. Dark blue overlay on top of image. Patent - one of many copy-defense tools

PATENTsmarter™ is about

MAKEing YOUR RIGHTS COUNT

& RESPECTing THOSE BELONGING TO OTHERS

Begin your educational journey with my expert guidance on proven strategies, innovative techniques, and crucial knowledge related to patents, trademarks, trade secrets, and other important topics. 

These methods have been tested and proven effective in various industries, ensuring your success both now and in the future.

Get my support today

Build your copy defense
with my help & experience

SIGNUP TO THE Newletter

Get your product protection knowledge, PATENTsmarter™-news, and occasionally offers to achieve your goals on your defense against copies straight to your inbox. 

(If it is not for you, you can unsubscribe with a simple click.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.