Del med omtanke 🧡
- tak!

Spørg , før du deler: indhold Workbooks sider sektioner Kopier indhold Kopier sætninger præsentationer materiale Gratis materiale nyhedsbrevets indhold alle former for PATENTsmarter™ indhold

Respekter min intellektuelle ejendomsret ved ikke at dele mit indhold - "gratis" eller betalt - uden min tilladelse!

Jeg har specialiseret mig i at skabe og producere ressourcer i PATENTsmarter™, der skal hjælpe virksomheder med at beskytte deres immaterielle rettigheder. Mit mål er at gøre det lettere for iværksættere at beskytte deres virksomheder mod krænkelser ved at tilbyde praktiske løsninger, der er skræddersyet til deres specifikke behov og arbejdsmetoder.

Det materiale, jeg leverer, er baseret på over 14 års erfaring inden for IP, utallige timers studier til European Qualifying Examination og eksamenerne til Certificeret Dansk patent Agent, alt sammen mens jeg arbejder på fuld tid. Men selvfølgeligt skal jeg have betaling for mine produkter og ydelser, da det er det, jeg lever af.

💡Hvis du ønsker at dele nogle af kurserne, PDF-dokumenterne, nyhedsbrevene, webinarerne eller mentoring, skal du indhente tilladelse, da din licens er personlig og specifik for det indhold, du har adgang til, og hvordan du kan bruge det.

Når du spørger mig om lov, før du deler, ved jeg, at du respekterer det arbejde, jeg har investeret i at udvikle materialet til dig.

🧡 Tak skal du have!

Send din Samtykke-anmodning

Udfyld formularen nedenfor, og jeg vil snart svare med et svar. Bemærk venligst, at udfyldelse af formularen ikke giver dig samtykke til at dele oplysninger med andre.

Du skal vente på, at jeg fortæller dig, hvad du kan dele, og kun dele det med den eller de specifikke personer, der er nævnt. Deling ud over, hvad jeg tillader, er ikke tilladt og ville bryde mine rettigheder.

Del med omtanke: UDEN AT KRÆNKE MINE RETTIGHEDER?

For at sikre, at jeg bevarer kontrollen over mine metoder og materialer, og for at forhindre mine konkurrenter i at få adgang til dem, er det vigtigt, at du kun deler mit materiale med mit forudgående samtykke.

Jeg leverer normalt skabeloner og instruktioner i mine tilbud, der tydeligt beskriver, hvad der kan deles, og hvordan man gør det korrekt, hvilket gør det nemt for dig at dele dine input eller resultater baseret på mit materiale.

Uautoriseret deling af licenser eller materialer med ikke-betalende brugere, dine kolleger eller andre kan føre til alvorlig skade og tab af salg og værdi i min forretning, og er uacceptabelt.

Selv dine rådgivere og IP-advokater, som også er mine kolleger og venner, er samtidig mine største konkurrenter. Derfor bør de ikke have adgang til mit indhold. Del mit materiale ansvarligt, så jeg kan fortsætte med at tilbyde værdi til iværksættere overalt.

LAD OS FINDE EN LØSNING SAMMEN

Jeg har løsninger, der kan give dig mulighed for at dele mit materiale, samtidig med at du respekterer min intellektuelle ejendomsret – hvis de “del med din rådgiver”-skabeloner, som jeg giver i mit materiale, ikke er “nok”. Udfyld venligst formularen ovenfor, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt med et tilbud.
Del med omtanke - alle rettigheder forbeholdes: gyde, ceo for patentsmarter™, løfter hånden i en "stop"-bevægelse for at signalere, at der ikke gives samtykke.

Jeg forbeholder mig alle muligheder for at håndhæve mine rettigheder mod krænkelser og overtrædelser

Jeg stoler derfor på, at du forstår, at hvis du beslutter dig for at dele materiale
uden mit udtrykkelige samtykke eller f.eks. købe det nødvendige antal relevante licenser (måske endda med rabat), forbeholder jeg mig ret til at tage retslige skridt mod en sådan krænkende handling.

Nyhedsbrev

Få din viden om produktbeskyttelse, PATENTsmarter™-nyheder og lejlighedsvis tilbud om at nå dine mål med hensyn til dit forsvar mod kopier direkte i din indbakke.

(Hvis det ikke er noget for dig, kan du afmelde dig med et enkelt klik.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.