Kontakt mig:

Jeg er her for at svare

på dine spørgsmål

Er du kørt fast, eller er din hjerne ved at eksplodere med spørgsmål om, hvor du skal begynde, hvordan det er nemmest, og hvorn du skal starte- eller endnu værre, hvad du skal gøre, hvis du allerede ER blevet kopieret?

Drop spekulationerne og få en hurtigere vej til afklaring (og handling!) – kontakt mig – send en e-mail eller ring til mig!

Det vigtigste for mig er, at finde en løsning som passer til dine behov og resourcer. Jo tidligere griber fat i mig, jo hurtigere kan jeg komme med noget, der kan hjælpe dig med at komme op på hesten og i gang med det næste skridt på vejen mod at stoppe kopien – eller at forebygge den! (YAY! Hjælpen er på vej🛟)

Portræt gyde balzer carstensen, kigger til venstre med armene over kors foran sig. Bruges til kontaktsiden.
Visning af kort over patentsmarter™ kontorets placering

Kontor i København

Jeg svarer normalt på beskeder fra kunder eller potentielle kunder inden for 3 arbejdsdage. Vil du kontakte mig for at tilbyde dine produkter eller tjenester? Tjek det her ud: LINK

Kontakt mig

men hold dig også opdateret!

Skriv dig også op til nyhedsbrevet!

Selvom jeg altid er glad, hvis du kontakter mig, vil jeg anbefale dig at tilmelde dig nyhedsbrevet (i øjeblikket kun på dansk). På denne måde kan du hurtigt komme i gang med at lære om nyttige ting, fra andres erfaringer med at blive kopieret (eller beskyldt for at kopiere) - og det bedste. Du vil være blandt de første, der får at vide, når der kommer nye tilbud i butikken.

Videnspakkede idearlify® produkter af PATENTsmarter™

Mine produkter er omhyggeligt udformet under ideologien idearlify®, mit varemærke, som står for at skabe vidensprodukter, der hjælper dig med at beskytte dine ideer med praktiske handlinger.

For at opnå dette indarbejder jeg omfattende tjeklister, trin-for-trin guide-skabeloner og andre nyttige materialer, der giver dig mulighed for problemfrit at implementere dine erfaringer i din eksisterende forretningsgang. Med mine produkter kan du nemt optimere din innovationsproces og beskytte din immateriel ejendom.

Et gentaget mønster af udtrykket "sociale medier" i skiftende pink og sorte farver. Kontakt mig.

Sociale medier

Sælger du dine tjenester eller produkter?

Kontakter du mig for at fortælle mig om dit næste hotte tilbud til min virksomhed? Synes du at jeg kunne bruge for din SEO-support eller hjælp til annoncering, eller at min trænger min hjemmeside til en makeover? Jeg er så ked af at sige det: Din e-mail ryger i min “lav prioritet”-mappe.

Misforstå mig ikke, jeg sætter pris på din indsats, men mine kunder kommer ALTID først.

Derfor svarer jeg på mine kunders spørgsmål først og udfører deres kopiforsvars-projekter. Når jeg ikke bruger tid på det, planlægger og producerer jeg nye kurser, der giver værdi for mange forskellige iværksættere, startups og SMV’er.

🔥 Hot tip: Hvis du vil have min opmærksomhed, så er det en god idé at gøre noget ud af det! Forbered dig, sæt dig ind i min virksomhed, og ring til mig. Så har du en meget større chance for, at få min opmærksomhed på dit tilbud er positivt og at du faktisk vækker min interesse.

Nyhedsbrev

Få din viden om produktbeskyttelse, PATENTsmarter™-nyheder og lejlighedsvis tilbud om at nå dine mål med hensyn til dit forsvar mod kopier direkte i din indbakke.

(Hvis det ikke er noget for dig, kan du afmelde dig med et enkelt klik.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.