Kopi-forsvar
værktøj for alle

Jeg har fuld forståelse for, at lovene om immaterielle rettigheder kan være en smule overvældende og forvirrende at starte med. Men bare rolig, lad os se på dem som kopiforsvarsværktøj. Det værktøj, der kan hjælpe dig med at beskytte dine kreationer mod at blive kopieret af dine konkurrenter.

Få et stærkt og hurtigt overblik over gennemprøvede kopiforsvars-værktøj der beskytter dine aktiver

På denne side kan du lære mere om de emner, jeg taler om i mine kurser og vidensrodukter. Hvis du vil vide mere om, hvem de kan være særligt relevante for, så har jeg dedikeret en hel side det her: LINK.

6+ afgørende kopiforsvars-værktøj

Som alle iværksættere og professionelle skal kende!

For at beskytte din virksomhed og sikre dens overlevelse er det vigtigt at tage aktion og forebygge de potentielle trusler som kopier eller andet misbrug kan betyde. Nogle stammer fra dine konkurrenter (måske dem du kender), andre rammer hårdere, fordi de opstår fra samarbejdspartnere, ofte i samspil med information der blev delt under et fortrolig og tillidsbaseret. Av! Tjek redskaberne ud nedenfor, og få det ultimative overblik over disse “livreddende” værktøj.

En samling af ravfarvede glaslaboratoriebeholdere inklusive to erlenmeyer-kolber, en flaske og en kopiforsvars-værktøjsdråbe, isoleret på sort baggrund.

Patenter

er ikke for alle - men til de tekniske produkter

Vil du beskytte “hvordan noget fungerer”, dets dele, ingredienser eller kombinationer? Så er patenter måske lige det, du har brug for. Læs her og lær mere:“Hvad er et patent, hvad er en opfindelse, hvad er en idé?”

Designbeskyttelse

Er til ting, der ser ud og fornemmes på en bestemt måde.

Designbeskyttelse eller design patent som det hedder i nogle lande, kan ikke fås alle steder, men i de lande hvor det er tilgængeligt kan du beskytte det specifikke udseende eller “feel” af dit produkt , f.eks. møbeldimensioner og overfladestrukturer. Her er et blogindlæg, hvor du kan læse om forskellen mellem ophavsret og designbeskyttelse.

Tre lyserøde blomster i en rund vase, sat mod en lyserød baggrund, alle i monokrom kopiforsvars-værktøj.
Sekvens af orange silhuetter, der viser udviklingen af en kvindelig løber ved hjælp af et kopiforsvars-værktøj, fra et barn til en ældre kvinde, mod en sort baggrund.

Forretningshemmeligheder

er relevante i alle brancher! hvis du kan holde dem hemmelige

De beskytter din konkurrencefordel – hvis du holder det 100 % hemmeligt, så vær forsigtig, når du netværker: Læs dette blogindlæg om 5 strategier til at gøre det.

Varemærker

navn, logo, hastags og ord... kan ejes af alle

Perfekt for at opnå eksklusive rettigheder til ord eller figurer, f.eks. dit logo eller firmanavn. Her er en oversigt over en række vigtige immaterielle rettigheder, herunder varemærker.

Tre orange gaveæsker med tekstureret låg på sort baggrund, en med åbent låg vippet til siden, med kopiforsvars-værktøj.
En krøllet, lys pink papirkugle med sort håndskrevet tekst, muligvis et kopiforsvars-værktøj, der dækker dens overflade, isoleret på sort baggrund.

Ophavsret

passer på dine ord, tekster, billeder, videoer og tone of voice

Beskyt dine originale værker og elementer, f.eks. indhold, tekst, grafik, video, tone of voice – din virksomheds “personlighed”. Der er et vist overlap mellem designbeskyttelse og ophavsret – hvad er bedst for dig? Læs mere her – det er gratis.

Offentliggørelse - publikation

Alle virksomheder skal forstå at en publikation er permanente

Så det er ikke et beskyttelsesværktøj som sådan – men alt, der er blevet vist eller brugt offentligt, kan ikke længere patenteres eller designbeskyttes… Så det kan spille en rolle i dit kopiforsvar. Hold øje med et blogindlæg om det i fremtiden. Der arbejdes på det.

En person, der holder en rosa-tonet erhvervsavis med synlige økonomiske diagrammer og kopiforsvars-værktøj overskrifter.
To hænder i gang med en kreditkorttransaktion med et kopiforsvars-værktøj mod en mørk baggrund.

Andre love, der beskytter din virksomhed

Andre love som f.eks. Markedsføringsloven kan også tilføre værdi!

De er ikke så velkendte, men absolut værd at beskytte, f.eks. kundesikkerhed og fair konkurrence. Manglende kendskab til IPR og andre love, der er relevante for virksomheder, kan føre til en af disse 9 fejl.

Brug kopiforsvarsværktøjerne og din viden om dem til at beskytte de ting, der betyder noget, i stedet for at skade dig selv og andre med misforståelser...

Det er en udbredt misforståelse, at det er kedeligt og svært at lære at bruge immaterielle rettigheder. Og at det kun er for de store og allerede “berømte” virksomheder.

Men sådan er det faktisk slet ikke! Du behøver ikke at have en universitetsgrad eller være jura-professor for at beskytte din virksomhed mod krænkelser af f.eks. ophavsretten. Du kan finde ud af mere om emnet lige her.

Hvem får "noget ud af det"?

Nyhedsbrev

Få din viden om produktbeskyttelse, PATENTsmarter™-nyheder og lejlighedsvis tilbud om at nå dine mål med hensyn til dit forsvar mod kopier direkte i din indbakke.

(Hvis det ikke er noget for dig, kan du afmelde dig med et enkelt klik.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.